Kvalitets- och miljöpolicy

 

SM Entreprenad AB är ett mark- och anläggningsföretag. Vi utför varje arbetsuppgift med kvalitet och personligt engagemang.

 

Vår målsättning är att bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitets- och miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. Detta ska vi göra genom att:

- genom erfarenhet, kunskap och egenkontroll skapar vi ett slutresultat utan fel och brister.

- med utgångspunkt från ingångna avtal strävar vi efter att möta eller överträffa kundens förväntningar.

- varsamt utföra våra uppdrag med hänsyn till natur och miljö och förebygga förorening från vår verksamhet.

- identifiera och förstå kundernas förväntningar, mäta kundernas uppfattningar om oss och vidta förbättringsåtgärder som ökar kundtillfredsställelsen.

- om möjligt välja återvunna och/eller återvinningsbara material och tänka resurssnålt både vad gäller produktion och material.

- köra bilar och maskiner på ett miljöanpassat sätt.

- ha en öppen dialog och aktivt samarbeta med kunder och leverantörer även i kvalitets- och miljöfrågor.

- vid nyinvesteringar uppnå bästa tekniska, kvalitetsmässiga och miljömässiga produkt.

- uppfylla bindande krav.

 

Erik Nylin

VD SM Entreprenad AB

 

SM Entreprenad AB blev under kvartal 1 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.