Ett företag i ständig utveckling

SM Entreprenad har sedan 1950 lyckosamt följt med trenderna i samhället, tack vare en flexibel organisation. Det har gett företaget en stor bredd i verksamheten.

Under åren har SM Entreprenad arbetat inom en mängd olika områden. Inledningsvis låg fokus på diknings- och ledningsarbeten för jordbruket, men med tiden fick företaget allt fler arbeten med att bygga den lokala infrastrukturen, som vatten och avloppsnätet och gatu- och vägnätet. Under 1970- och 80-talen breddades verksamheten ytterligare när uppdragen kring exploatering av områden där nybyggnationer av fritidshus, hyreshus och villor blev allt fler. Idag har vi kompletterat verksamheten med olika typer av grönytor, som parker och trädgårdar.

Den lokala förankringen till Östergötland är fortfarande stark för SM Entreprenad, även om uppdrag över hela Sverige inte är ovanliga.
Kunderna finns såväl bland kommuner och företag som privatpersoner. Idag består SM Entreprenad av ca 40 medarbetare och sysselsätter ca ytterligare 60.