mark1
mark2
mark3
mark4
mark5
Mark-och-anläggning-1
Mark-och-anläggning-2
Mark-och-anläggning-3
Mark-och-anläggning-4

Mark och anläggning

Med en omfattande maskinpark och kompetent personal kan vi utföra tjänster inom all typ av mark- och anläggningprojekt. Vi åtar oss allt från projektering till färdig produkt.

Våra tjänster inom mark och anläggning

 • Projektering
 • Mätteknik
 • Geoteknik
 • Betongarbeten
 • Schaktning
 • Spontning med spontlådor
 • Pålning
 • Vatten och avlopp
 • Stumsvetsning och elektromuffsvetsning
 • Fjärrvärme
 • Byggnation av vägar
 • Byggnation av gång- och cykelvägar
 • Broar
 • Smidesarbeten
 • Våtmarks/sjö- arbeten
 • Grunder
 • Bryggor
 • Dammar
 • Dammsäkerhetsåtgärder
 • Markarbeten med ESA utbildad personal
 • Inspektering av spillvattenledningar samt dagvattenledningar med filmutrustning
 • Provtryckning av dag-, spill-, och vattenledningar
 • Kajer
 • Spontning med stålspont samt träspont
 • Pålning med träpålar
 • Rivning
 • Transformatorfundament, arbeten i ställverksmiljö
 • Vägslåtter, grässlåtter
 • Reningsverk och avloppsanläggningar
 • Bergsprängning
 • Jordsortering
 • Breddavlopp